หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 


 
ว่าที่ร้อยตรีสุพล พงษ์สมถ้อย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ


 
นายรอสาลี เลาะดีเยาะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ
 
 


 
นางนันท์นภัส อนันทศัพท์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรศิริ เผียะผาบรัตนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนิตยา ทองมิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พ.อ.อ.บดินทร์ วงศ์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายนพดล รอดมา
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายคุณกร ไชยสุริยา
พนักงานจ้างทั่วไป