หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2