หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 


 
นางสาวศิริพร สุปัญญาพาณิชย์
ประธานสภา อบต.บ้านลำ
 


 
นายสมคิด เชียงเห็น
รองประธานสภา อบต.บ้านลำ


 
นายสีลา ปิยกุล
เลขานุการสภา อบต.บ้านลำ
 
 


นายสุชัยวัฒน์ นาคะ
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 5


นายสุรศักดิ์ ชื่นชูใจ
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 6


นายจารึก สุขประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 6


นายจำลอง สังน้อย
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 7