หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 


 
นางสาวศิริพร สุปัญญาพาณิชย์
ประธานสภา อบต.บ้านลำ
 


 
นายสมคิด เชียงเห็น
รองประธานสภา อบต.บ้านลำ


 
นายสีลา ปิยกุล
เลขานุการสภา อบต.บ้านลำ
 
 


นางสาวพรชนก พยัคฆกุล
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 1


นายสำรวย ศรีโฉมงาม
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 1


นายมนัส ภาคเพียร
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 2


นายบำรุง พานทอง
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 3


นายเหน่ง ทรงบัณฑิต
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมูที่ 4


นางสาวอรทัย มัยมงคล
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำ หมู่ที่ 4