กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 


     
 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
โครงการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่6 พ.ศ.2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  [ 14 มี.ค. 2562 ]     
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
การนำส่งเงินให้แก่อปท.ในระบบ GFMIS [ 13 มี.ค. 2562 ]     
บัญชีนวัตกรรมไทย ก.พ.62 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล [ 13 มี.ค. 2562 ]     
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของอปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจฯ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะฯ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18 [ 12 มี.ค. 2562 ]   
การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
1-สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารแยกขยะ ที่อปท. ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน [ 12 มี.ค. 2562 ]   
2-สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารแยกขยะ ที่อปท. ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน [ 12 มี.ค. 2562 ]   
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดของ อปท. รุ่นที่ 4 [ 12 มี.ค. 2562 ]   
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ [ 11 มี.ค. 2562 ]   
 
 
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1618 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว996  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว984  [ 12 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) null ด่วนที่สุด มท 0819.2/ว952  [ 12 มี.ค. 2562 ]
แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมในรุ่นที่ 11,12,16,17,18,19 และ 20 รุ่นละ 100 คน สน.บถ. มท 0809.4/ว961  [ 12 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ตลิ่งชัน วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าท [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ลงทะเบียนประชาคมผู้ยากไร้ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ บริจาคโลหิต 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคมประจำปี2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ดอนพุด การรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนพุด [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ทำพรมเช็คเท้า) [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยบง กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองย่างเสือ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ปิดภา [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลาดน้อย เทศบาลตำบลตลาดน้อย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันท้อ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลาดน้อย โครงการ Big cleaning day ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาดินพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
   
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 6584  ตอบ 5
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 114  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 9145  ตอบ 84
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
น้ำประปา น้ำขุ่น มีแต่ตระกอน ดำมาก (24 มี.ค. 2561)    อ่าน 262  ตอบ 0  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้036277925 (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 278  ตอบ 1  
((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 261  ตอบ 0  
 
 
 
 


 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ


 
 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านลำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2560