หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 


     
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2562 งวดที่ 4/2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]     
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]     
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าฉบับที่2พ.ศ.2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]     
ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานฯของอปท. [ 24 พ.ค. 2562 ]     
สบ 0023.3 ว 2685 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 24 พ.ค. 2562 ]     
สบ 0023.3 ว2684 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2562 ของ อปท.  [ 24 พ.ค. 2562 ]     
1-การดำเนินการโครงการพัฒนาฯ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง [ 24 พ.ค. 2562 ]     
2-การดำเนินการโครงการพัฒนาฯ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง [ 24 พ.ค. 2562 ]     
3-การดำเนินการโครงการพัฒนาฯ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง [ 23 พ.ค. 2562 ]     
4-การดำเนินการโครงการพัฒนาฯ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง [ 24 พ.ค. 2562 ]     
5-การดำเนินการโครงการพัฒนาฯ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง [ 24 พ.ค. 2562 ]     
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ค. 2562 ]     
การคัดเลือกฯตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สถ. สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี [ 23 พ.ค. 2562 ]     
1-แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล [ 23 พ.ค. 2562 ]     
2-แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล [ 23 พ.ค. 2562 ]     
1-การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณเหลือจ่าย [ 23 พ.ค. 2562 ]     
2-การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณเหลือจ่าย [ 23 พ.ค. 2562 ]     
3-การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณเหลือจ่าย [ 23 พ.ค. 2562 ]     
เร่งรัดการรายงานข้อมุลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กฯ ดีเด่น ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]     
 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 4/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หน้าพระลาน หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยาว โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลิ่งชัน [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยาว พระราชบัญญัติสภาตำบลอละองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว พระราชบัญญัติเมศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไผ่ต่ำ ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 การประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ โตโยต้า หม [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง ทิ้งให้ถูกถัง แยกให้ถูกสี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนตลาดหินกอง [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
   
ทต.บางโขมด สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ดอนพุด สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.นายาว สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0  
* * * จะพัฒนาน้ำกันได้ไม้ (17 พ.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0  
น้ำประปา น้ำขุ่น มีแต่ตระกอน ดำมาก (24 มี.ค. 2561)    อ่าน 538  ตอบ 0  
 
 
 
 


 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ


 
 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านลำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2560