หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
     

 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2562 งวดที่ 4/2562  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าฉบับที่2พ.ศ.2561  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานฯของอปท.  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
สบ 0023.3 ว 2685 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
สบ 0023.3 ว2684 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2562 ของ อปท.  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 475