กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 


 
ว่าที่ร้อยตรีสุพล พงษ์สมถ้อย
ปลัด อบต.บ้านลำ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บ้านลำ
 


 
นายรอสาลี เลาะดีเยาะ
รองปลัด อบต.บ้านลำ
ปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบต.บ้านลำ