กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 
 
   
   

แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

แนวทางการจัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ โดยการพัฒนาระบบประปาของตำบลให้ มีน้ำสะอาดและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

แนวทางการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมในส่วน ที่ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงและไฟฟ้าตก
 
 

   
   

แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านลำ ให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกันทั้งทางด้านอุปกรณ์การศึกษา และคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

แนวทางการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ

แนวทางการจัดทำลานกีฬาของหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางนำเยาวชนและประชาชนหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น เพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด
 
 

   
   

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลให้ดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรในทุกๆด้าน

แนวทางการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล