กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 


 
ว่าที่ร้อยตรีสุพล พงษ์สมถ้อย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ


 
นายรอสาลี เลาะดีเยาะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ
 
 


 
นางนันท์นภัส อนันทศัพท์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรศิริ เผียะผาบรัตนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนิตยา ทองมิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พ.อ.อ.บดินทร์ วงศ์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายนพดล รอดมา
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายคุณกร ไชยสุริยา
พนักงานจ้างทั่วไป