กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 
   
   
 
ชาวบ้านในตำบลบ้านลำ มีวิถีชีวิตอยู่กันแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทุกคนอยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลบ้านลำ
 
   
   
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ มีวิถีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย มัธยัสถ์นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 อีกประมาณร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น
   
   

โรงพยาบาลวิหารแดง จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
   
   
 
ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ มีสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ดังนี้

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ

โรงเรียนวัดบ้านดอน
   
   
   
   
งานประเพณีที่สำคัญที่นิยมสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน คือ

งานประเพณีสงกรานต์ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และทำบุญตักบาตร และงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน

งานพิธีทางศาสนา อาทิเช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ฯลฯ

งานรัฐพิธี เช่น วันจักรี วันฉัตรมงคล วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ