กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 


     
 
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงฯ [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 74  [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สบ 0023.3 ว1149 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
สบ 0023.3 ว1150 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลที่ตั้ง อปท. และการเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน Shape File [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
สบ0023.3ว 6486 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี 63 โครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]   
สบ0023.3ว 1135 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยศาสตร์โอลิมปิกฯ [ 30 พ.ย. 2561 ]   
การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลาฯ [ 29 พ.ย. 2561 ]   
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ [ 29 พ.ย. 2561 ]   
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ [ 29 พ.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ของอปท. [ 28 พ.ย. 2561 ]   
โครงการสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ [ 27 พ.ย. 2561 ]   
1-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยฯ [ 26 พ.ย. 2561 ]   
2-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยฯ [ 26 พ.ย. 2561 ]   
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 [ 26 พ.ย. 2561 ]   
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 [ 26 พ.ย. 2561 ]   
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอปท. [ 26 พ.ย. 2561 ]   
1-การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 พ.ย. 2561 ]   
2-การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 พ.ย. 2561 ]   
 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3931  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3934 [แบบรายงานฯ]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3928 [เอกสารแนบ]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7) สน.บถ. มท 0809.3/ว3917  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก กม. มท 0804.6/ว3932  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว3927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว193  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. สน.บถ. มท 0809.2/ว194  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3906  [ 30 พ.ย. 2561 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว3912  [ 30 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.หนองหมู [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศเผยแพร่สรุปผลรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์กา [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน กองสวัสดิการสังคม งานการศึกษา ผู้ใหญ่สมบุญ และ พมจ. ลงสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและเด [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
อบต.หนองย่างเสือ ข้อส่งข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2561 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองสรวง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองหมู 5 ธันวาคม 2561 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ รัชกาลที่ 9 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ไผ่ต่ำ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุ [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ปากข้าวสาร โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 7 คน [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ดอนพุด ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ชำรุดทรุดตัวเป็นถนนลูกร [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พุกร่าง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านป่า เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต) [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
   
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.หนองยาว ความสะอาด (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 2
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0  
น้ำประปา น้ำขุ่น มีแต่ตระกอน ดำมาก (24 มี.ค. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 0  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้036277925 (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 196  ตอบ 1  
 
 
 
 


 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ


 
 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านลำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2560